En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ANTONI MATAS OLIVERAS informa de que és titular del website WWW.TASTETDOLCISALAT.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ANTONI MATAS OLIVERAS informa de les seg¨uents dades: ANTONI MATAS OLIVERAS, amb CIF 77611044M, i domicili social a ANTONI MATAS OLIVERAS; VEINAT DE PINS 4, 08310 ARGENTONA . La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és
tastetss@hotmail.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites el website de ANTONI MATAS OLIVERAS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines ANTONI MATAS OLIVERAS, totes les condicions d’ús aqu´ı establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web ANTONI MATAS OLIVERAS proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ANTONI MATAS OLIVERAS per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ANTONI MATAS OLIVERAS contràriamenta allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

ANTONI MATAS OLIVERAS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enlla¸cos establerts en su websitei declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Aix´ı mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enlla¸cos. ANTONI MATAS OLIVERAS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseq¨uència, ANTONI MATAS OLIVERAS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ANTONI MATAS OLIVERAS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
RESERVA DE COOKIES ANTONI MATAS OLIVERASes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la pol´ıtica de protecció de dades de l’empresa, ANTONI MATAS OLIVERAS informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per s´ı el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si aix´ı ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites ANTONI MATAS OLIVERAS no serè preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ANTONI MATAS OLIVERAS informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjan¸cant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat ANTONI MATAS OLIVERAS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre amb dues parts i informar-lo de nous productes o promocions envian-li publicitat de la nostra empresa. Així mateix, ANTONI MATAS OLIVERAS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjan¸cant un escrit a l’adre¸ca: ANTONI MATAS OLIVERAS;VEINAT DE PINS 4, 08310 ARGENTONA. Si en el per´ıode de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per s´ı o com a cessionària, a ANTONI MATAS OLIVERAS Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jur´ıdic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés ANTONI MATAS OLIVERAS.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ANTONI MATAS OLIVERAS es reserva aix´ı mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i ANTONI MATAS OLIVERAS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ANTONI MATAS OLIVERAS, els jutjats o tribunals propis de la localitat d’ARGENTONA